PODMÍNKY PRONÁJMU

Rezervace a platba

  1. Od okamžiku rezervace Vám bude po dobu 7 dnů, bezplatně rezervován termín.
  2. Bude nutné doložit Řidičský průkaz a další doklad totožnosti.
  3. Minimální věk 22 let a alespoň 2 roky zkušenosti s řízením motorových vozidel.
  4. Smlouvu je nutné stáhnout ZDE a vyplnit. Vyplněnou zaslat na email kubicci@centrum.cz
  5. Po uhrazení požadované částky Vám bude termín závazně rezervován.
  6. V případě, že se rozhodnete rezervaci zrušit a to do 30 dnů před začátkem rezervace bude Vám poplatek vrácen.
  7. Storno podmínky jsou následující: 
   30 dní a více před začátkem termínu – bez poplatku
   15 – 29 dní před začátkem termínu – 20% z částky
   7 – 14 dní před začátkem termínu – 40% z částky
   7 dní a méně před začátkem termínu – 60% z částky
  8. Platbu za pronájem uhradíte na účet uvedený ve smlouvě o pronájmu.
  9. V den převzetí se skládá kauce ve výši 20 000,- vratná po navrácení karavanu.
  10. Převzetí probíhá v dohodnutý den a to v čase od 16:00, na adrese Větrná 322, Veleň.
  11. Odevzdání – plně vybavený karavan předáte v dohodnutý den nejpozději do 12:00
  12. V případě že nedošlo k poškození nebo ztrátě vybavení, bude Vám vyplacena vratná kauce. DOPORUČUJEME uzavřít pojistku na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI. Vyhnete se případným komplikacím s vrácením kauce.
  13. Karavan vracíte uklizený v odpovídajícím stavu jako při převzetí a to všechny vnitřní části – vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC, vyprázdněná odpadní nádrž, uklizená koupelna, kuchyně atd.
  14. Při vrácení neuklizeného karavanu (nevyčištěné wc, špinavá koupelna, kuchyně atd.) účtujeme částku 2.500,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout), při silném znečištění karavanu jako třeba fleky (od oleje, barvy, vína, moči atd.) účtujeme částku 7.000,- Kč.
  15. Karavan není nutné mýt z vnějšku od běžného znečištění.

Doplňková výbava

  1. Plně vybavená kuchyně (nádobí, hrnce, příbory ajin.)
  2. Tablety (chemie) na WC
  3. Toaletní papír pro chemické WC
  4. Polohovací křesla 4 ks (nosnost 110 kg)
  5. Rozkládací stůl
  6. Propan butanová lahev navíc
  7. Síť a rakety na badminton

Vybavenost

  1. Řidičský průkaz skupiny B do celkové hmotnosti soupravy 3,5t (součet nejvyšších hmotností, nejvyšších technicky přípustných, auta a přívěsu. V případě rozšířeného řidičského průkazu o skupinu B96 do 4,2t.
  2. Tažné vozidlo musí být vybaveno schváleným tažným zařízením, s celkovou hmotností brzděného přívěsu nejméně 1200 kg. Před půjčením překontrolujte ve svém technickém průkazu, hodnotu přípustné hmotnosti brzděného přívěsného zařízení.
  3. Pro plně funkční 12V síť uvnitř přívěsu, musí být tažné vozidlo osazeno 13 pólovou zásuvkou. Pro zastaralé zásuvky je možné použít redukci, ale v takovém případě bude síť v karavanu funkční pouze při připojení na 230V.

Další podmínky

  1. Na karavanu se nesmí provádět žádné úpravy (vrtání, přilepování a jin.)
  2. Karavan má plnou výbavu a nájemce se podpisem smlouvy zavazuje toto zařízení navrátit v původním stavu, nepoškozené.
  3. NEZAPOMENOU na vypnutí všech spotřebičů, elektrických i plynových.
  4. Před vyjetím je nutná kontrola skříní a skříněk, zda jsou všechny zavřené. Nedojde tak k poškození vnitřního vybavení.
  5. Vždy kontrolujte před jízdou zda jsou dveře a okna zavřená, zda jsou nožky stabilizace zajištěné.
  6. V karavanu není dovoleno kouřit, zapalovat svíčky.
  7. Není dovoleno převážet uvnitř karavanu kola a lyže, aby nedošlo k poškození vnitřního vybavení karavanu.

Pojištění

  1. Karavan má zákonné povinné ručení a havarijní pojistku.
  2. Spoluúčast klienta je 10% nejméně 10 000 CZK, pro tento případ doporučujeme klientům uzavřít pojistku na Pojištění odpovědnosti.
  3. Pokud složená záloha nepokryje 10% spoluúčast v případě škody, jsme oprávněni požadovat vzniklý rozdíl na nájemci.
  4. Nájemce se zavazuje tento rozdíl neprodleně a bez zbytečných odkladů uhradit.
  5. Máme právo vyplacení kauce pozdržet do vyřešení.

Nehody, poruchy a poškození

  1. V případě nehody, havarie nebo porucha je  vždy povinné vždy ihned hlásit pronajímateli.
  2. Vždy je nájemce povinen volat polici v případě jakékoliv nehody, nebo neoprávněného vniknutí do karavanu. Také bude požadovat zápis pro pojišťovnu.
  3. Vždy nájemce zdokumentuje na fotografiích veškeré škody.
  4. Při nehodě si je nájemce povinen vyžádat údaje o identifikaci od viníka nebo poškozeného.
  5. Pokud bude nájemce nucen dokoupit náhradní díly k opravám, nebo nechá karavan opravovat, bude předem vše konzultovat s pronajímatelem.
  6. Na vše si nechá nájemce vystavit doklad pro případné proplacení.

Práva a povinnosti stran

  1. Podepsáním předávacího protokolu nájemce potvrzuje, že přívěsný karavan převzal v řádném technickém stavu, a že přívěsný karavan nevykazoval žádné známky poškození. Dále potvrzuje převzetí vybavení karavanu, klíčů a kompletní dokumentaci týkající se karavanu. Zavazuje se tímto k navrácení výše uvedeného v termínu uvedeném ve smlouvě. Zavazuje se taktéž k navrácení karavanu ve stejném stavu v jakém ho obdržel. V případě nadměrného znečištění vozu bude nájemci účtován poplatek za čištění karavanu ve výši 7000,- Kč.
  2. Nájemce je oprávněn užívat karavan k účelu, k němuž je obvykle užíván, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze veškeré právní předpisy zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou by mu porušením této povinnosti způsobil.
  3. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na karavanu nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nutné opravy viz. odstavec NEHODY, PORUCHY A POŠKOZENÍ.
  4. Nájemce není oprávněn užívat karavan k obchodním účelům.
  5. Pronajímatel není odpovědný za ztrátu či poškození osobních věcí nájemce.
  6. Je zakázáno kouřit ve všech prostorách karavanu.
  7. Pojištění karavanu pokrývá škodu způsobenou živly nebo vzniklou v důsledku havárie, odcizení či vandalismu. Pojištění nepokrývá škodu způsobenou:
   * Krádeží osobních věcí
   * Poškozením pneumatik
   * Poškozením interiéru vozidla
  8. Vznikne-li na karavanu škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany nájemce (požití alkoholu, neoprávněné úpravy, nesprávné použití a jeho vybavení apod.) je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, jejíž úhradu odmítne, z důvodu porušení povinností nájemce, uhradit pojišťovna.