v souladu s článkem 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

 
 1. Jiří Kubíček, IČ: 67406530, DIČ: CZ7709260273, sídlo: Jana Masaryka 42, 120 00 Praha 2 (dále jen „Správce“).
  Kontakt na Správce: kubicci@centrum.cz
 2. Správce bude zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, datum narození, telefonní číslo a skype.
  (dále jen „osobní údaje“)
  Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • Váš výslovně udělený informovaný souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (informovaný souhlas Vám jako subjektu údajů/klientovi poskytneme). Souhlas by měl být jednoznačným potvrzením, které musí být vyjádřením Vašeho svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů není zákonným požadavkem a je zcela dobrovolné. Nemusíte dát souhlas se zpracováním osobních údajů. Možným důsledkem Vašeho případného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů může být neschopnost poskytovatele poskytnout Vám nabízené služby.
 3. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem níže uvedených služeb, které Vám Správce poskytne:
  1. půjčení karavanu
 4. Osobní údaje, které zpracováváme na základě jiného zákonného důvodu/ů než je Váš souhlas, budou Správcem zpracovány a uschovány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let (případně po dobu, kterou dovoluje zákon). Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání, ale maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let (případně po dobu, kterou dovoluje zákon).
 5. Zpracovány budou pouze osobní údaje, které Správci sdělíte, veřejně dostupné informace.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však mohou být zpracovávány i:
  • jakýmkoliv smluvním partnerem Správce
  • účetní
  • IT poradcem
 7. Údaje, které nám pro výše uvedené účely poskytnete, případně které získáme v průběhu poskytování služeb, budou uloženy v zabezpečené databázi, ke které mají přístup pouze:
  • Správce,
  • IT poradce
  • Vámi určené osoby, kterým udělíte písemný souhlas a tento písemný souhlas předáte Správci
 8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 9. Správce může použít při zpracovávání osobních údajů pro výše uvedené účely automatizované zpracování, ale při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování. Jediným důsledkem automatizovaného zpracování bude pro Vás poskytnutí našich služeb a jediný důvod automatizovaného zpracování je usnadnění poskytování služeb. „Automatizované zpracování“ osobních údajů je běžně rozšířenou formou zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu.
 10. Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování (v souladu se čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Až na úzce vymezené výjimky (uvedené v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V určitých případech (stanovených v čl. 16 a 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů (dle čl. 18 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů); právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Máte právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce prostřednictvím emailu kubicci@centrum.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

V případě, že bude nutný Váš informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas Vám v takovém případě poskytneme), máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět (dle čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V případě, že chcete vzít souhlas zpět nebo chcete Správce kontaktovat z jiného důvodu, prosím kontaktuje Správce emailem: kubicci@centrum.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.